22.02.2021

Bloggar: Digitaliseringssprånget kräver systematiskt och långsiktigt arbete

DigiFinland planerar och skapar plattformar som grundar sig på öppna gränssnitt och arkitektur. Målet är att aktörerna i ekosystemet lätt ska kunna ansluta sig till de plattformar som uppstår för att berika utbudet. Plattformar som uppstår är till exempel Omaolo och den nationella plattformen för kunskapsledning och datahantering.

Digitaliseringssprång kräver kostnadseffektivitet

Vårt samhälle är i förändring på grund av ett digitaliseringssprång – vi bygger upp en ny digital ekonomi. Nu är ett bra tillfälle att stanna upp och fundera på vilken grund vi behöver bygga. Vi behöver en stadig språngbräda. En stark grund skapas genom långsiktig utveckling, och ett absolut mål är då att fatta kloka beslut.

Plattformslösningens livscykel kommer bestå av följande skeden: förutredning, skapande, utveckling och underhåll. I synnerhet när plattformen skapas är det viktigt med ett planeringsarbete där man planerar grunden för hur underhållsskedet kan göras kostnadseffektivt. Planeringsskedet bestämmer vilka kostnadsmodeller som plattformen medför inom några år. Hittills har flera olika aktörer utvecklat egna plattformar separat för sig, vilket eventuellt lett till att samma utvecklingsarbete utförts av flera olika aktörer. Underhållskostnaderna för varje plattform betalas då också av varje enskild aktör.

Med gemensamma nationella plattformar strävar man efter kostnadseffektivitet och förutsägbarhet. Ett exempel finns inom bilindustrin: Det är dyrt att tillverka bilar, så plattformen (dvs. chassit) planeras ordentligt från början så att samma plattform i mån av möjlighet kan användas i flera olika bilmodeller. Man strävar också efter att skapa produkter ur plattformsarbetet, så att plattformslösningarna och tjänsterna i anslutning till dem får så bred användning som möjligt. Återanvändning och centraliserat stöd skapar kostnadseffektivitet.

Det är bra att notera att en plattform inte kan motsvara alla digitaliseringens behov, utan att det behövs flera plattformar. Då talar man om öppna ekosystem där plattformar, servicekoncept och API-tjänster tas i bruk vid behov.

Långsiktigt och systematiskt arbete

Planeringen av öppna riksomfattande plattformslösningar är förknippad med ett stort ansvar och kräver mycket systematiskt arbete. Det är viktigt att fundera på olika alternativ, bedöma dem och utifrån det här skapa olika modeller som garanterar fortsatt utveckling. Utvecklingsmodeller och operativa modeller måste stödja ovan nämnda utveckling av serviceplattformar för att uppnå kostnadseffektivitet. Ett bra exempel är tjänsten Omaolo, där själva tjänsten förblir helt oförändrad, även om utvecklingsmodellen och den operativa modellen görs mer kostnadseffektiv i bakgrunden.

Hanteringen av ändringar i och med digitaliseringen är förknippad med många frågor. Plattformar medför i allmänhet endast en del av det som behövs. Till exempel krävs också egna utvecklingsuppgifter för att beakta mognadsnivån i informationshanteringen samt möjliggöra nödvändiga gränssnitt och en API-ekonomi. Det är bra att komma ihåg att det inte räcker med att enbart införa de bästa modellerna och plattformarna för organisationer, utan en ändring måste också ske i människors tänkande och beteende.

För att ta emot ett digitalt språng krävs såväl systematiskt utvecklingsarbete av de tekniska plattformslösningarna som tillräckligt stöd och mognad för att ta emot förändringssituationen. På så sätt blir det som digitaliseringen för med sig mycket mer fungerande. Digitala lösningar utvecklas för att stöda yrkespersoners och invånares liv.

Författare

Arto Laurila
Övergripande arkitekt