Registerförare

DigiFinland Ab
Broholmsgatan 8–10
00530 Helsingfors,
Telefonväxel: 029 431 4000
digifinland@digifinland.fi

Dataskyddsansvarig

Susanna Halmela
tietosuoja@digifinland.fi
040 0500 203

Beställarregister för nyhetsbrev

Syftet med och grunden för behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla och utveckla DigiFinland Ab:s kundrelationer och samarbete med intressentgrupper med hjälp av marknadsföringskommunikation. Till den som beställt DigiFinland Ab:s nyhetsbrev skickas marknadsföringskommunikation och nyhetsbrev som berättar om vår verksamhet. Behandlingen grundar sig på ett individuellt samtycke att ta emot nyhetsbrev.

Förvaringstider för personuppgifter

Personuppgifterna förvaras ända tills den registrerade beslutar att återkalla sitt samtycke.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller uppgifter om namn och e-postadress

Regelrätta informationskällor

Informationskällan för de uppgifter som sparats i registret är den registrerade själv.

Utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifter lämnas i regel inte vidare och uppgifterna behandlas inom EU-/EES-området.

Automatisk profilering

Inga automatiska beslut fattas utifrån uppgifterna.

Principer för skydd av registret

Uppgifter i elektronisk form förvaras i ett datasystem där man använder både tekniska och programmässiga metoder för att trygga informationssäkerheten samt för att övervaka användningen av uppgifterna. Rätten att använda uppgifterna i registret har begränsats till vissa personer i den omfattning som deras uppgifter förutsätter. Alla personer som använder uppgifterna i registret är bundna av tystnadsplikt.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn och rätt att kräva att en uppgift rättas eller raderas. Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne själv som införts i personregistret samt rätt att yrka på rättelse och radering av felaktiga uppgifter. Begäran i ärendet ska lämnas personligen till den kontaktperson för registerärenden som nämns i början av denna sida.

Rätt att återta samtycke. Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke via länken i nyhetsbrevet.

Övriga rättigheter. Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att motsätta sig eller begära att behandlingen av hans eller hennes uppgifter begränsas samt att anföra besvär över behandlingen av personuppgifter hos dataombudsmannen.

Prenumerera på nyhetsbrevet (endast på finska)

När du prenumererar på nyhetsbrevet får du varje månad aktuell information om pågående projekt i vårt bolag och om andra aktuella frågor.