05.01.2023

Blogg: Kommunernas och välfärdsområdenas gemensamma kunskapsunderlag stöder invånarnas välfärd och hälsa

I den strategiska planeringen bör man kunna granska befolkningens välfärd och hälsa som en helhet – både lokalt på kommunnivå och inom hela välfärdsområdet. Det väsentliga är att identifiera skillnaderna i livsmiljöerna och levnadsförhållandena mellan olika områden och att hitta konkreta faktorer som påverkar invånarnas välbefinnande och hälsa i vardagen. Till exempel kan faktorer som påverkar befolkningens välfärd och hälsa skilja sig från varandra mellan stadskärnor och glesbygdsområden. Då måste man också kunna ordna tjänsterna på ett fungerande sätt – med beaktande av olika behov och livsmiljöer.

Sättet att organisera social- och hälsovårdstjänsterna förändras, men kommunerna ordnar fortfarande andra funktioner som är viktiga för kommuninvånarna och som stöder främjandet av välfärd och hälsa, såsom småbarnspedagogik, utbildning, frågor som rör boende och fritidssysselsättningar. I och med reformen är det viktigt att säkerställa att kontakten mellan kommunerna och aktörerna i välfärdsområdena bevaras och att samarbetet fungerar så smidigt som möjligt.

Minimidatauppsättningen samt välfärdsberättelsen och välfärdsplanen utgör ett gemensamt informationsunderlag

För första gången har det i lagen fastställts att styrningen ska göras på basis av information. I 29 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård, som styr social- och hälsovårdens verksamhetsområde, fastställs den minimiinformation som ska användas i styrningen av välfärdsområdet. Paragraferna 6 och 7 i lagen om ordnande definierar i sin tur innehållet i välfärdsberättelsen och välfärdsplanen, som är bindande för kommunerna och välfärdsområdena. Minimidatauppsättning samt välfärdsberättelse och -plan utgör ett gemensamt kunskapsunderlag när man mellan kommunerna och välfärdsområdena identifierar situationer som särskilt kräver dialog mellan aktörerna.

Gemensamt definierad minimidatauppsättning för hälsa och välfärd avser den minimiinformation som välfärdsområdena behöver för att kunna ordna och styra social- och hälsovårdstjänsterna i sitt område på bästa möjliga sätt i förhållande till de tillgängliga resurserna. Kommunen och välfärdsområdet bereder en omfattande välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod som verktyg för planering, uppföljning, utvärdering och rapportering. Dess mål och åtgärder uppdateras årligen som en del av den kommunala planeringen. Minimidatauppsättning samt välfärdsberättelse och -plan utgör ett gemensamt informationsunderlag.

Ett gemensamt kunskapsunderlag bidrar till att identifiera helhetssituationen för hälsa och välfärd
Ett gemensamt kunskapsunderlag hjälper kommunerna och välfärdsområdena att identifiera den övergripande situationen för befolkningens välfärd och hälsa. Med hjälp av den får aktörerna enhetlig och högklassig information som stöd för beslutsfattandet. När uppgifterna följs upp enligt befolkningsgrupp kan olika tjänster genomföras så ändamålsenligt som möjligt, så att de motsvarar invånarnas behov och är effektiva. Samtidigt säkerställs att de strategiska mål och åtgärder som kommunerna och välfärdsområdena har fastställt går i linje med varandra.

Högklassiga, pålitliga och jämlika tjänster genom samarbete

På lång sikt är det viktigaste målet att vi alla får jämlika, högklassiga och tillförlitliga tjänster oberoende av bostadsort. Därför är säkerställandet av samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena också en förutsättning för en lyckad och fungerande reform.

Arbetet med att definiera och koordinera minimiinformationsuppsättningen har utförts i samarbete med välfärdsområdena inom Toivo-programmets Virta-projekt, som koordineras av DigiFinland.

Elina Välikangas
Utvecklingschef, social- och hälsovårdstjänster
DigiFinland