Virta-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-, Toivo-ohjelmaa. Sen rinnalla toimii Valtava-hanke Kelan, THL:n ja Valviran yhteistyönä.

Virta-hankkeessa DigiFinland Oy:n ja alueiden yhteisenä tavoitteena on mahdollistaa tulevien sote-maakuntien johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä. Pidemmällä aikavälillä tietoon perustuva päätöksenteko johtaa oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun palveluun asukkaille. Lisäksi tavoitteena on edistää sote-maakuntien johtamisen sekä kansallisen arvioinnin ja ohjauksen tietosisältöjen yhtenäisyyttä.

Virta-hankkeessa tavoitteena on tukea alueita tietojohtamisen kyvykkyyden kasvattamisessa, erityisesti sote-järjestämistehtävässä ja siihen liittyvässä tietojohtamisessa. Tehtävän työn kautta varmistetaan, että sama tietopohja palvelee alueilla myös oman julkisen palvelutuotannon operatiivista johtamista. Tietosisällöt perustuvat yhteiseen tietomalliin sekä kansallisesti sovittuihin yhtenäisiin tietorakenteisiin. Lisäksi Virta-hankkeessa pyritään vaikuttamaan siihen, että kansallista arviointia ja ohjausta varten määriteltävät tietosisällöt ja luokitukset vastaavat mahdollisimman hyvin sote-järjestämisen tietotuotannon tarpeita. Toisin sanoen eri tarpeisiin voidaan hyödyntää samaa tietopohjaa ja tietosisältöjä sekä samoja tietorakenteita.

Sote-järjestämisen tehtävät on koottu edellisen hallituskauden aikana valmistuneeseen järjestäjän käsikirjaan. Järjestämistehtävät muodostavat perustan tietotarpeille. Näitä järjestäjän tehtäviä ovat mm.

• Alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin yhteydessä olevien tekijöiden seuranta väestöryhmittäin
• Asukkaiden palvelujen tarpeen määrittely
• Palveluverkon suunnittelu
• Yhdenvertaisesta palvelujen saatavuudesta huolehtiminen
• Palvelujen tarpeen, määrän ja laadun määritteleminen
• Palvelujen tuottamistavan määritteleminen ja strateginen hankinta
• Palvelujen tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta vastaaminen (myös omavalvonta)
• Palvelujen yhteensovittamisen kokonaisvastuu ja integraatio
• Toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtiminen
• Asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden varmistaminen
• Palvelujen kehittäminen

Tutustu Sote-järjestäjän käsikirjaan (VM.fi) »

Sote-järjestäjän tietotarpeet perustuvat edellä kuvattuihin tehtäviin. Kansallisena yhteistyönä on valmisteltu sote-järjestäjän tietomalli keväällä 2018. Sote-järjestäjän tietomallilla varmistetaan, että sote-palvelujen järjestäjä kykenee suunnittelemaan, johtamaan, seuraamaan, ohjaamaan ja valvomaan koko toimintaa sekä oman toiminnan että ostopalvelujen osalta.

Lue lisää Sote-järjestämisen tietomallin loppuraportoinnista »
Raportin liitteet:
Liite 1: Järjestämisen tietomallin käsitteistö
Liite 2: Maakuntajärjestäjien käsitteet -aihio
Liite 3: Ei saatavilla
Liite 4: Sote-järjestäjän tietomallinnus jatkokehitysehdotus

DigiFinland toimii koordinaatiotehtävässä kansallisten toimijoiden ja alueiden välillä ja levittää yhteistyössä kehitettyjä ratkaisuja ja olemassa olevia alueellisia parhaita käytäntöjä. Koordinaatiotehtävää toteutetaan Virta-hankkeen tietojohtamisen verkoston avulla. Verkosto koostuu kaikkien alueiden edustajista sekä kulloistenkin teemojen mukaisesti kutsuttuina kansallisista toimijoista. Verkoston avulla alueet käyvät vuoropuhelua yhteisen näyn löytämiseksi ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. DigiFinlandin roolina on tuoda alueellista näkökulmaa kansalliseen tietojohtamisen kehitystyön valmisteluun ja vastavuoroisesti kansallisesta kehitystyöstä alueille.

Jokaiselta alueelta verkostoon osallistuu kaksi jäsentä. Verkostossa on sekä toiminnan johtamista että tietohallintoa/IT:tä edustavia henkilöitä. Tavoitteena on, että kunkin alueen verkoston jäsen koordinoi myös Valtava-hankkeessa tarvittavaa alueen työpanosta.

Mahdollisimman hyvän kansallisen yhteneväisyyden varmistamiseksi Virta-hankkeen sisältöä ohjataan ohjausmekanismeilla, jotka perustuvat kansallisesti aiemmin yhteisesti sovittuihin tai sovittaviin periaatteisiin ja toimintamalleihin, kuten 

  • Kansallinen sote-kokonaisarkkitehtuuri ja sote-toisiokäytön kokonaisarkkitehtuuri
  • Sote-järjestämisen tietomalli
  • Käsitemallityö
  • Sote-tietopaketit
  • Kustannuslaskennan yhteiset periaatteet
  • Kustannusvaikuttavuus, KUVA-mittarit
  • Raportoinnin ja analytiikan käyttötapaukset

Tulevat sote-maakunnat ovat kartoittaneet ja priorisoineet kehittämistyön tarpeitaan. STM:n sote-rakenneuudistuksen valtionavun turvin alueellista valmistelua viedään eteenpäin nykyisten järjestämisvastuullisten kuntien ja kuntayhtymien toimesta. Sote-maakuntien vapaaehtoista valmistelua tehdään rakenneriippumattomasti siten, että tulokset ovat hyödynnettävissä järjestämismallista riippumatta. Edellisen vaalikauden uudistuksen tuloksia hyödynnetään laajasti alueilla. Valtionavun turvin tehtävän kehittämistyön ja kehittämiskokonaisuuden koordinoinnissa ja ohjauksessa DigiFinland Oy:llä on vahva rooli.

Lue lisää STM:n hankeoppaasta:
Valtionavustus sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmisteluun

Lisätietoa Toivo-ohjelmasta sote-uudistus.fi-sivuilla >>

DigiFinland Oy

Elina Välikangas, kehityspäällikkö
050 517 4417
elina.valikangas@digifinland.fi