29.05.2020

Kartläggning av kommunernas och sjukvårdsdistriktens gamla klient- och patientdatasystem samt gamla elektroniska uppgifter

SoteDigi Oy genomför en kartläggning i anslutning till arkiveringen av gamla elektroniska uppgifter. Kartläggningen riktar sig till representanter för kommunernas och sjukvårdsdistriktens ledning, IT-administration samt arkiverings- och ärendehantering. Syftet med kartläggningen är att utreda klient- och patientdatasystem som inte längre används inom nuvarande eller tidigare organisationer inom social- och hälsovården eller som annars väntar på arkivering, samt mängden elektroniska uppgifter i dem som ska men ännu inte har arkiverats i Kanta-arkivet.

Med elektroniska gamla patientuppgifter avses sådana uppgifter om patienten som har sparats i hälso- och sjukvårdens datasystem innan Kanta-tjänsten togs i bruk. Arkivet med gamla uppgifter är en del av FPA:s Kanta-tjänster.

”Utifrån enkätsvaren strävar vi efter att bedöma mängden gamla elektroniska uppgifter samt arbetsmängden och resursbehovet i anslutning till arkiveringen av dem. Dessutom försöker vi ta reda på omfattningen av samt överföringsmetoden och kostnaderna för de uppgifter som ska föras över till Kanta-arkivet. Materialet från kartläggningen utnyttjas i planeringen av eventuella arkiveringsprojekt för gamla uppgifter samt i utvecklingsarbetet i anslutning till detta”, berättar projektledare Jenny Vuollet från SoteDigis projekt Integrationer och interoperabilitet.

Vi ber representanterna för kommunernas och sjukvårdsdistriktens ledning, IT-administration samt arkiverings- och ärendehantering att besvara enkäten senast 28.2.2020. Observera att enkäten inte gäller pappersmaterial.

Besvara enkäten här

Mer information
Jenny Vuollet, projektledare för projektet Integration och interoperabilitet, SoteDigi Oy
jenny.vuollet@sotedigi.fi