13.01.2021

DigiFinland stöttar områdena vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen

DigiFinland stödjer regionala projekt som främjar beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården i att förnya och förenhetliga verksamhetssätten och processerna med hjälp av digitala verktyg (delområde tre).  Vi främjar särskilt fyra helheter:

1. Introducering av tjänsten omaolo.fi och vidareutveckling av tjänsten

DigiFinland stödjer områdena att börja använda Omaolo under 2021. Områdena har själva bestämt omfattningen av detta. Det finns två sätt för vilka man kan börja använda Omaolo. 

  • Omaolo införs i områden där man inte alls ännu använder tjänsten.
  • En utvidgad användning av Omaolo i områdena, exempelvis att övergå från tillämpning av en symptombedömning till att använda hela Omaolo-tjänsten.

Att börja använda Omaolo är alltid en stor operativ förändring för områdena, något som DigiFinland stöttar (läs mer:) Handboken för ibruktagande av Omaolo). Man planerar och gör upp en tidtabell för varje införande i samarbete med området. Målsättningen för 2021 är att Omaolo börjar användas helt på tio ställen och tre utvidgade införanden. 

Den vidare utvecklingen av Omaolo under 2021 fokuserar främst på rapportering och analys och att genomföra dessa i olika områden.

  • I december-januari startade ett utvecklingsprojekt för analys och rapportering.
  • Introduceringar avtalas områdesvis enligt separata planer. 

2. Nya integrationer

Syftet med de nya integrationerna är att betjäna regionerna i deras mål att utveckla digitala social- och hälsovårdstjänster med hänsyn till invånarnas behov och den digitala servicehelheten. Med hjälp av integrationerna blir det smidigare för invånare att självmant söka vård och proffsens arbetsbörda minskas;

  • Tidsbokningsintegrationer: ger invånarna en möjlighet att direkt boka tid i situationer där hen behöver besöka labbet eller läkaren.
    • Anamnesintegration: gör det möjligt för automatisk dataöverföring mellan Omaolo och patientdatasystemet.
    • Integration av digitala mottagningar; gör distansmottagning möjlig som en del av processerna i Omaolo.

Integrationsprojekten inleds i januari 2021 och fortsätter hela året. Just nu är projektet i ett planeringsskede under vilket projektplanerna skissas upp och godkänns. I samband med projektstarten ordnas ett inledande möte där varje projektplan presenteras, tillsammans med de områden och aktörer som är intresserade av integrationsutvecklingen.  Samtidigt kommer man också överens om projektets fortsättning.  

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-01-19/ajanvarausintegraatioprojektin-kick-off-tilaisuus

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-01-20/kertomusintegraatioprojektin-kick-off-tilaisuus

https://soteuudistus.fi/tapahtumat/2021-01-22/etavastaanottopalvelut-projektin-kick-off-tilaisuus

3. Projektet Elektroniskt familjecenter

Målet med projektet Elektroniskt familjecenter är att utveckla en elektronisk plattform där e-tjänster för familjer, unga och barn samlas, med beaktande av regionala behov. Projektets första skede genomförs under 2021 i samarbete med regionerna samt de nationella aktörerna och intressentgrupperna. 

Projektet har startat. Målet för slutet av 2020 har varit att organisera projektet och starta arbetsgrupper. Projektet indelas i flera arbetsgrupper som arbetar enligt de mål som satts för arbetsgruppen under 2021. För närvarande har följande arbetsgrupper startat eller ska starta: Arbetsgruppen för tekniskt genomförande och arkitektur, arbetsgruppen för innehåll och arbetsgruppen för upphandlingsmodellen. 

Målet är att före utgången av 2021 kunna genomföra de första testen. 

4. Projektet Elektronisk arkivering

Projektet för elektronisk arkivering främjar den nationella arkiveringen av gamla uppgifter åren 2020-2021 i samarbete med de områden som genomför arkiveringen av gamla uppgifter under denna period.  Dessutom utvecklas ett koncept för kontinuerlig e-arkivering för att betjäna och stödja områdena efter den finansieringsperiod för statsunderstöd som pågår 2020-2021.

Inom projektet pågår en definition av innehållet i den gemensamma upphandlingen, där följande skede är att bereda begäran om information. Tillsammans med Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite) startades även ett projekt för att arkivera gamla hälso- och sjukvårdsuppgifter i FPA:s arkiv för gamla patientuppgifter.

Vi genomför projekten i nära samarbete med regionala projektorganisationer och nationella aktörer. Projekten genomförs under 2021.

Upplysningar:

Jenny Vuollet
jenny.vuollet@digifinland.fi
050 414 7545