20.11.2020

Bloggar: Fungerande informationsledning behöver flera aktörers arbete och stöd

Ännu för ett år sedan rörde sig 76-åriga Eeva ivrigt i naturen och mådde allmänt bra och vid behov tog hon kontakt med social- och hälsovårdspersonalen via tjänsten Omaolo. Men när hennes make dog förändrades plötsligt Eevas livssituation och hälsotillstånd. På grund av sina ökade hälsoproblem kan Eeva inte längre aktivt utöva hobbyer, sköta sina egna angelägenheter lika noggrant som tidigare och inte heller vara lika socialt aktiv. Eeva, som bor i ett glest bebott område, är orolig över om hon får de social- och hälsovårdstjänster som hon behöver för att kunna bo hemma eller om det överhuvudtaget är möjligt att bo hemma. Antalet sociala kontakter har blivit färre och hennes vuxna barn har egna barn och bor långt borta.

Eevas fall är ett exempel på en situation där social- och hälsovårdssystemet ska svara på invånarnas individuella behov vid rätt tidpunkt, samt vara förutseende och jämlikt oberoende av bostadsort. För att social- och hälsovården ska kunna ordnas på ett förutseende sätt och motsvara regionens behov krävs tillförlitlig information som stöder planeringen, ledningen, uppföljningen, styrningen, tillsynen och utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna – och omfattande sektorsövergripande samarbete. Utöver stödet från social- och hälsovårdstjänsterna behöver Eeva också andra tjänster i sin hemkommun för att det ska vara möjligt att åldras på ett bra sätt, bo hemma på ett funktionsdugligt sätt och att vardagen är meningsfull.

Välfärdsområdenas verksamhet styrs av invånarnas behov

Inom välfärdsområdena vill man med hjälp av informationsledning i första hand säkerställa att invånarna får de social- och hälsovårdstjänster de behöver på ett kundorienterat, smidigt och kostnadseffektivt sätt. Tillförlitlig information stöder beslutsfattandet, vilket i sin tur gör det möjligt att ordna invånar-, klient- och patientcentrerade tjänster och använda resurserna på ett effektivt sätt.

De framtida välfärdsområdena ska känna till befolkningens välbefinnande och hälsa i sitt område. Det är lika viktigt att få högklassig information om social- och hälsovårdstjänsternas verksamhet, kostnader och effektivitet i rätt tid. För att uppnå det här målet krävs i första hand omfattande samarbete och en vilja mellan olika aktörer, mod att förnya sig samt informationshanterings- och tekniklösningar som motsvarar dagens behov.

Att hitta en gemensam förståelse och vilja är utgångspunkten för all utvecklingsverksamhet

Virta-projektet bygger på ett starkt samarbete mellan DigiFinland och välfärdsområdena samt de nationella aktörerna. Målet med Virta-projektet är att möjliggöra en övergripande utveckling av informationsledningen i de framtida välfärdsområdena.
I diskussioner med välfärdsområdena samt med hjälp av enkäter om utvärderingsmodellen för informationsledning har Virta-projektet hjälpt områdena att identifiera olika utvecklingsbehov inom informationsledning. Det är viktigt att identifiera tyngdpunkterna i utvecklingen av informationsledningen för att beredningsarbetet för informationsledningen i ett landskapsomfattande välfärdsområde ska framskrida systematiskt och med gemensamma mål. I framtiden är det viktigt att informationen grundar sig på enhetliga datamodeller samt nationella definitioner, varvid lägesbilden för ledningen av välfärdsområdena och den nationella utvärderingen och styrningen är densamma.

Område som motsvarar invånarens behov på ett jämlikt sätt

Social- och hälsovårdsreformen görs i samarbete mellan olika aktörer utifrån invånarnas perspektiv och behov i välfärdsområdena. Informationsledning inom välfärdsområdena hjälper också Eeva att få de social- och hälsovårdstjänster hon behöver så smidigt och ändamålsenligt som möjligt. Låt oss hålla Eevas och alla äldre personers tjänster i gott skick!

Projektet Virta är en del av social- och hälsovårdsministeriets program för ledning, styrning och tillsyn baserad på kunskap om social- och hälsovården, programmet Toivo. Parallellt fungerar projektet Valtava som är ett samarbete mellan FPA,THL och Valvira.

Författare

Ulla Hakola
expert, social- och hälsovårdstjänster, informationsledning

Laura Niiniviita
expert, social- och hälsovårdstjänster, informationsledning

Lauran ja Ullan sydämen asiana on sote-tietojohtamisen kehittäminen.